افزایش بدهی خارجی به منزله رشد اعتبار و توان مالی کشور است

افزایش بدهی خارجی به منزله رشد اعتبار و توان مالی کشور است
بانک مرکزی روز سه شنبه در واکنش به انتشار مطالبی در نقد افزایش بدهی های خارجی ایران نوشت: سرعت‌گرفتن افزایش بدهی خارجی، چنانچه با مدیریت موثر و تخصیص بهینه تسهیلات همراه باشد، نشانگر چشم انداز مثبت تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود.

افزایش بدهی خارجی به منزله رشد اعتبار و توان مالی کشور است

بانک مرکزی روز سه شنبه در واکنش به انتشار مطالبی در نقد افزایش بدهی های خارجی ایران نوشت: سرعت‌گرفتن افزایش بدهی خارجی، چنانچه با مدیریت موثر و تخصیص بهینه تسهیلات همراه باشد، نشانگر چشم انداز مثبت تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود.
افزایش بدهی خارجی به منزله رشد اعتبار و توان مالی کشور است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author