اصلاحات فوری در قانون بانکداری/ تغییرات اساسی پس از ۴۵ سال

اصلاحات فوری در قانون بانکداری/ تغییرات اساسی پس از ۴۵ سال
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری در جهان، نیاز به نظارت و مقررات گذاری هرچه دقیق تر، بیش از پیش احساس می شود. با توجه به لایحه ارائه شده دولت به منظور اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، بررسی کلیات و جزییات این لایحه ضروری است.

اصلاحات فوری در قانون بانکداری/ تغییرات اساسی پس از ۴۵ سال

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری در جهان، نیاز به نظارت و مقررات گذاری هرچه دقیق تر، بیش از پیش احساس می شود. با توجه به لایحه ارائه شده دولت به منظور اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، بررسی کلیات و جزییات این لایحه ضروری است.
اصلاحات فوری در قانون بانکداری/ تغییرات اساسی پس از ۴۵ سال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author