استانداردسازی کیفیت گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی

استانداردسازی کیفیت گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی
حامد سلطانی‌نژاد گفت: برای ورود گندم به بازار سرمایه یکی از شرایط این است که گندم مورد حمایت دولت باید استانداردهای حداقلی را داشته باشد.

استانداردسازی کیفیت گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی

حامد سلطانی‌نژاد گفت: برای ورود گندم به بازار سرمایه یکی از شرایط این است که گندم مورد حمایت دولت باید استانداردهای حداقلی را داشته باشد.
استانداردسازی کیفیت گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author