از کارآموزی تا استادی

از کارآموزی تا استادی
عظیم ثابت، بعد از آموزش، امتحان می دهد و ثابت می کند که صلاحیت نشستن پشت استیشن معاملاتی را کسب کرده است. اما به همین میزان توانمندی اکتفا نمی کند بلکه در دوره هایی که آن زمان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بورس برای کارگزاران برگزار می کند، حاضر می شود تا با متدهای جدید معامله گری آشنا شود.

از کارآموزی تا استادی

عظیم ثابت، بعد از آموزش، امتحان می دهد و ثابت می کند که صلاحیت نشستن پشت استیشن معاملاتی را کسب کرده است. اما به همین میزان توانمندی اکتفا نمی کند بلکه در دوره هایی که آن زمان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بورس برای کارگزاران برگزار می کند، حاضر می شود تا با متدهای جدید معامله گری آشنا شود.
از کارآموزی تا استادی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author