ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه رو به رشد است

ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه رو به رشد است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به اعتقاد من سال آینده بازار سهام رو به پیشرفت خواهد بود و رونق خواهد داشت. البته با اقداماتی می‌توان این رونق را تضمین کرد. ارزش و حجم معاملات رو به رشد است.

ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه رو به رشد است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به اعتقاد من سال آینده بازار سهام رو به پیشرفت خواهد بود و رونق خواهد داشت. البته با اقداماتی می‌توان این رونق را تضمین کرد. ارزش و حجم معاملات رو به رشد است.
ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه رو به رشد است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author