ارزش مبادلات روزانه فرابورس بیش از 60 درصد افزایش یافت

ارزش مبادلات روزانه فرابورس بیش از 60 درصد افزایش یافت
بازارهای اول و دوم در روز جاری میزبان نقل‌وانتقال بیش از 102 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 333 میلیارد ریال بودند که نمادهای «ذوب» و «زاگرس» به ترتیب بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را نسبت به سایر نمادهای موجود در این دو بازار، به خود اختصاص دادند.

ارزش مبادلات روزانه فرابورس بیش از 60 درصد افزایش یافت

بازارهای اول و دوم در روز جاری میزبان نقل‌وانتقال بیش از 102 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 333 میلیارد ریال بودند که نمادهای «ذوب» و «زاگرس» به ترتیب بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را نسبت به سایر نمادهای موجود در این دو بازار، به خود اختصاص دادند.
ارزش مبادلات روزانه فرابورس بیش از 60 درصد افزایش یافت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author