ارزش روز سهام اختصاصی هلدینگ خلیج فارس در پرتفوی سهام عدالت

ارزش روز سهام اختصاصی هلدینگ خلیج فارس در پرتفوی سهام عدالت
طرح توزیع سهام عدالت از سال 85 تاکنون در کشور در حال اجرا است و بر اساس قانون تا کنون درصدهای متفاوتی از سهام 60 شرکت در سبد سهام عدالت تحت عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر قرار گرفته است.

ارزش روز سهام اختصاصی هلدینگ خلیج فارس در پرتفوی سهام عدالت

طرح توزیع سهام عدالت از سال 85 تاکنون در کشور در حال اجرا است و بر اساس قانون تا کنون درصدهای متفاوتی از سهام 60 شرکت در سبد سهام عدالت تحت عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر قرار گرفته است.
ارزش روز سهام اختصاصی هلدینگ خلیج فارس در پرتفوی سهام عدالت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author