ادغام قطعه سازان نیازمند انجام کار فرهنگی است

ادغام قطعه سازان نیازمند انجام کار فرهنگی است
محمدرضا نجفی منش افزود: اکثر قطعه سازان ترجیح می دهند کسب و کار کوچکی برای خود داشته و به فعالیت بپردازند و روحیه کار دستجمعی و گروهی در آنان ضعیف است.

ادغام قطعه سازان نیازمند انجام کار فرهنگی است

محمدرضا نجفی منش افزود: اکثر قطعه سازان ترجیح می دهند کسب و کار کوچکی برای خود داشته و به فعالیت بپردازند و روحیه کار دستجمعی و گروهی در آنان ضعیف است.
ادغام قطعه سازان نیازمند انجام کار فرهنگی است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author