ادامه درخشش گروه روی

ادامه درخشش گروه روی
در گروه آی تی نماد عرضه اولیه اوان درقیمت های 3470 ریال کشف قیمت شد، نمادهای اپرداز، پرداخت و مفاخر معاملاتی مثبت را تجربه کردند و مابقی هم گروهی ها متعادل تر از روز گذشته اما همراه نوسانات منفی به کار خود پایان داد.

ادامه درخشش گروه روی

در گروه آی تی نماد عرضه اولیه اوان درقیمت های 3470 ریال کشف قیمت شد، نمادهای اپرداز، پرداخت و مفاخر معاملاتی مثبت را تجربه کردند و مابقی هم گروهی ها متعادل تر از روز گذشته اما همراه نوسانات منفی به کار خود پایان داد.
ادامه درخشش گروه روی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author