اختصاص 349 ریال سود به ازای هر سهم تاید واتر خاورمیانه

اختصاص 349 ریال سود به ازای هر سهم تاید واتر خاورمیانه
شرکت تاید واتر خاورمیانه در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 349 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 41 درصد افزایش داشت.

اختصاص 349 ریال سود به ازای هر سهم تاید واتر خاورمیانه

شرکت تاید واتر خاورمیانه در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 349 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 41 درصد افزایش داشت.
اختصاص 349 ریال سود به ازای هر سهم تاید واتر خاورمیانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author