احساس امنیت کشاورزان با ورود به تالار نقره ای/ تاکید به استفاده از ابزارهای بورس کالا در برنامه ششم توسعه

احساس امنیت کشاورزان با ورود به تالار نقره ای/ تاکید به استفاده از ابزارهای بورس کالا در برنامه ششم توسعه
قیمت تضمینی ابزار بسیار مناسبی در شفافیت قیمت محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان است. به طور یقین توسعه این طرح به نفع کشاورزان و باغداران خواهد بود؛ یکی از راهکارهای کمک به بخش کشاورزی، شفاف سازی و نظامندکردن بازار است که در این خصوص باید از ابزار بورس کالا کمک گرفته شود.

احساس امنیت کشاورزان با ورود به تالار نقره ای/ تاکید به استفاده از ابزارهای بورس کالا در برنامه ششم توسعه

قیمت تضمینی ابزار بسیار مناسبی در شفافیت قیمت محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان است. به طور یقین توسعه این طرح به نفع کشاورزان و باغداران خواهد بود؛ یکی از راهکارهای کمک به بخش کشاورزی، شفاف سازی و نظامندکردن بازار است که در این خصوص باید از ابزار بورس کالا کمک گرفته شود.
احساس امنیت کشاورزان با ورود به تالار نقره ای/ تاکید به استفاده از ابزارهای بورس کالا در برنامه ششم توسعه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author