احتمال بررسی نرخ سود بانکی/ اصلاح آئین نامه نظارت بر صرافی ها

احتمال بررسی نرخ سود بانکی/ اصلاح آئین نامه نظارت بر صرافی ها
بررسی نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه امروز شورا نیست اما احتمال دارد در خصوص آخرین وضعیت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در این جلسه بحث و تصمیم گیری شود.

احتمال بررسی نرخ سود بانکی/ اصلاح آئین نامه نظارت بر صرافی ها

بررسی نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه امروز شورا نیست اما احتمال دارد در خصوص آخرین وضعیت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در این جلسه بحث و تصمیم گیری شود.
احتمال بررسی نرخ سود بانکی/ اصلاح آئین نامه نظارت بر صرافی ها

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author