اتصال بازار پول و سرمایه در فاینکس 2018

اتصال بازار پول و سرمایه در فاینکس 2018
برگزاری یازده دوره از یک نمایشگاه تخصصی، انبوهی از تجربه و اطلاعات را ایجاد می کند. اکنون این نمایشگاه در ذهن اهالی بازارهای مالی به عنوان یک رویداد دائمی و سالیانه شکل گرفته است، به ویژه اینکه چندین سال است در یک مکان مشخص برگزار می شود.

اتصال بازار پول و سرمایه در فاینکس 2018

برگزاری یازده دوره از یک نمایشگاه تخصصی، انبوهی از تجربه و اطلاعات را ایجاد می کند. اکنون این نمایشگاه در ذهن اهالی بازارهای مالی به عنوان یک رویداد دائمی و سالیانه شکل گرفته است، به ویژه اینکه چندین سال است در یک مکان مشخص برگزار می شود.
اتصال بازار پول و سرمایه در فاینکس 2018

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author