ابزارهای تامین مالی برای خرید یا اجاره هواپیما از بازارهای بین المللی

در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور علاوه بر ضرورت دخالت مستقیم دولت و استفاده از منابع مالی آن، می توان با استفاده از ابزار های تامین مالی که در ذیل به چهار نمونه از آنها اشاره می گردد، از پتانسیل بخش خصوصی به لحاظ اجرا و منابع مالی بهره مند شده و زیر ساخت های رقابتی شدن این صنعت راهبردی را در بازار جهانی فراهم آورد.

دانلود موزیک

استخدام ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author