آمریکا پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران را تأیید کرد

آمریکا پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران را تأیید کرد

آمریکا پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران را تأیید کرد

آمریکا پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران را تأیید کرد

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author