آزمون گواهینامه های کاربردی پذیرش سفارش و گواهینامه های نظارت و کنترل داخلی

آزمون گواهینامه های کاربردی پذیرش سفارش و گواهینامه های نظارت و کنترل داخلی
پانزدهمین نوبت آزمون گواهینامه های کاربردی پذیرش سفارش مشتریان و چهارمین نوبت آزمون گواهینامه های نظارت و کنترل داخلی برگزار شد.

آزمون گواهینامه های کاربردی پذیرش سفارش و گواهینامه های نظارت و کنترل داخلی

پانزدهمین نوبت آزمون گواهینامه های کاربردی پذیرش سفارش مشتریان و چهارمین نوبت آزمون گواهینامه های نظارت و کنترل داخلی برگزار شد.
آزمون گواهینامه های کاربردی پذیرش سفارش و گواهینامه های نظارت و کنترل داخلی

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author