آخرین مختصات از اولین صندوق زمین و ساختمان در ایران

آخرین مختصات از اولین صندوق زمین و ساختمان در ایران
صندوق های سرمایه گذاری زمین وساختمان، قرار است در زمینه جمع آوری پس اندازهای خرد و کلان و سپس ساخت مسکن های استاندارد و فروش این واحدها و تقسیم عواید ناشی از آن بین سرمایه گذاران فعالیت کند.

آخرین مختصات از اولین صندوق زمین و ساختمان در ایران

صندوق های سرمایه گذاری زمین وساختمان، قرار است در زمینه جمع آوری پس اندازهای خرد و کلان و سپس ساخت مسکن های استاندارد و فروش این واحدها و تقسیم عواید ناشی از آن بین سرمایه گذاران فعالیت کند.
آخرین مختصات از اولین صندوق زمین و ساختمان در ایران

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author