انتشار عملکرد شش ماهه سال 97 “پترول”

انتشار عملکرد شش ماهه سال 97 “پترول”
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره شش ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 مبلغ 9 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند رو به رشد داشت.

انتشار عملکرد شش ماهه سال 97 “پترول”

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره شش ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 مبلغ 9 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند رو به رشد داشت.
انتشار عملکرد شش ماهه سال 97 “پترول”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author