پرداخت سود سهام سال 95 “وصندوق”

پرداخت سود سهام سال 95 “وصندوق”
سهامدران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سود سهام 95 خود را از روز شنبه دریافت خواهند کرد.

پرداخت سود سهام سال 95 “وصندوق”

سهامدران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سود سهام 95 خود را از روز شنبه دریافت خواهند کرد.
پرداخت سود سهام سال 95 “وصندوق”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author