نگاهی بر عملکرد 9 ماهه “توس”

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه “توس”
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 14 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 75 درصد افزایش داشت.

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه “توس”

سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 14 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 75 درصد افزایش داشت.
نگاهی بر عملکرد 9 ماهه “توس”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author