“فنوال” سود 9 ماهه را افزایش داد

“فنوال” سود 9 ماهه را افزایش داد
گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 55 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34درصد افزایش داشت.

“فنوال” سود 9 ماهه را افزایش داد

گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 55 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34درصد افزایش داشت.
“فنوال” سود 9 ماهه را افزایش داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author