نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “سیستم”

نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “سیستم”
شرکت همکاران سیستم در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 460ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43درصد افزایش داشت.

نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “سیستم”

شرکت همکاران سیستم در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 460ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43درصد افزایش داشت.
نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه “سیستم”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author