تأمین مالی 700 میلیارد تومانی “ایران خودرو” با انتشار اوراق مرابحه

تأمین مالی 700 میلیارد تومانی “ایران خودرو” با انتشار اوراق مرابحه
با ابلاغیه جدید، شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری امکان بیشتری برای تأمین مالی از طریق بازار بدهی خواهند داشت و با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از دارایی شرکت ها را سرمایه گذاری های بلند مدت آن ها در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی تشکیل می دهد ظرفیت بیشتری برای استفاده از دارایی های شرکت ها به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق در دسترس خواهد بود.

تأمین مالی 700 میلیارد تومانی “ایران خودرو” با انتشار اوراق مرابحه

با ابلاغیه جدید، شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری امکان بیشتری برای تأمین مالی از طریق بازار بدهی خواهند داشت و با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از دارایی شرکت ها را سرمایه گذاری های بلند مدت آن ها در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی تشکیل می دهد ظرفیت بیشتری برای استفاده از دارایی های شرکت ها به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق در دسترس خواهد بود.
تأمین مالی 700 میلیارد تومانی “ایران خودرو” با انتشار اوراق مرابحه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author