افزایش 68 میلیاردی ارزش بازار “وسپه” طی یک ماه گذشته

افزایش 68 میلیاردی ارزش بازار “وسپه” طی یک ماه گذشته
ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 مبلغ 68 میلیارد و 677 میلیون ریال افزایش یافت.

افزایش 68 میلیاردی ارزش بازار “وسپه” طی یک ماه گذشته

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 مبلغ 68 میلیارد و 677 میلیون ریال افزایش یافت.
افزایش 68 میلیاردی ارزش بازار “وسپه” طی یک ماه گذشته

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author