اختصاص 67 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

اختصاص 67 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 معادل 67 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.

اختصاص 67 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 معادل 67 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.
اختصاص 67 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author