افزایش 664 درصدی عملکرد 9 ماهه “فنورد”

افزایش 664 درصدی عملکرد 9 ماهه “فنورد”
شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ یک هزار و 16 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 664 درصد افزایش داشت.

افزایش 664 درصدی عملکرد 9 ماهه “فنورد”

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ یک هزار و 16 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 664 درصد افزایش داشت.
افزایش 664 درصدی عملکرد 9 ماهه “فنورد”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author