عملکرد 6 ماهه “فخاس” بررسی شد

عملکرد 6 ماهه “فخاس” بررسی شد
“فخاس” در 6 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 61 ریال معادل 41 درصد پیش بینی ها را پوشش داده است.

عملکرد 6 ماهه “فخاس” بررسی شد

“فخاس” در 6 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 61 ریال معادل 41 درصد پیش بینی ها را پوشش داده است.
عملکرد 6 ماهه “فخاس” بررسی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author