تصمیم جدید “شستا” برای مدیریت ۳ سال آینده رایتل

تصمیم جدید “شستا” برای مدیریت ۳ سال آینده رایتل
شستا (سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) که برنامه خروج تدریجی از بنگاهداری و واگذاری ۱۳۰ زیرمجموعه را در پیش گرفته، در تصمیمی جدید، اقدام به فراخوان واگذاری مدیریت اجرایی اپراتور تلفن همراه رایتل در قالب پیمان مدیریت کرده است.

تصمیم جدید “شستا” برای مدیریت ۳ سال آینده رایتل

شستا (سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) که برنامه خروج تدریجی از بنگاهداری و واگذاری ۱۳۰ زیرمجموعه را در پیش گرفته، در تصمیمی جدید، اقدام به فراخوان واگذاری مدیریت اجرایی اپراتور تلفن همراه رایتل در قالب پیمان مدیریت کرده است.
تصمیم جدید “شستا” برای مدیریت ۳ سال آینده رایتل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author