“وغدیر” ماه گذشته هم خریدار و هم فروشنده بود

“وغدیر” ماه گذشته هم خریدار و هم فروشنده بود
شرکت سرمایه گذاری غدیر در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 33 هزار و 204میلیارد و 68میلیون ریال و ارزش بازار 69 هزار و 674 میلیارد و 556 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

“وغدیر” ماه گذشته هم خریدار و هم فروشنده بود

شرکت سرمایه گذاری غدیر در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 33 هزار و 204میلیارد و 68میلیون ریال و ارزش بازار 69 هزار و 674 میلیارد و 556 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.
“وغدیر” ماه گذشته هم خریدار و هم فروشنده بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author