“ومعادن” دی ماه هم خریدار و هم فروشنده بود

“ومعادن” دی ماه هم خریدار و هم فروشنده بود
بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده 906 میلیارد و 46 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره 27 هزار و 901 میلیارد و 959 میلیون ریال محاسبه شد.

“ومعادن” دی ماه هم خریدار و هم فروشنده بود

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده 906 میلیارد و 46 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره 27 هزار و 901 میلیارد و 959 میلیون ریال محاسبه شد.
“ومعادن” دی ماه هم خریدار و هم فروشنده بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author