نگاهی بر عملکرد شش ماهه “وپترو”

نگاهی بر عملکرد شش ماهه “وپترو”
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 4 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 4 درصد کاهش یافت.

نگاهی بر عملکرد شش ماهه “وپترو”

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 4 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 4 درصد کاهش یافت.
نگاهی بر عملکرد شش ماهه “وپترو”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author