“ثمسکن” طی یک ماه فقط خریدار بود

“ثمسکن” طی یک ماه فقط خریدار بود
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 تنها خریدار تعدادی از سهام شرکتهای بورسی بود.

“ثمسکن” طی یک ماه فقط خریدار بود

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 تنها خریدار تعدادی از سهام شرکتهای بورسی بود.
“ثمسکن” طی یک ماه فقط خریدار بود
(“false”===a.adult

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author