نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وبهمن”

نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وبهمن”
ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 مبلغ 65 میلیارد و 917 میلیون ریال کاهش یافت.

نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وبهمن”

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 مبلغ 65 میلیارد و 917 میلیون ریال کاهش یافت.
نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وبهمن”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author