“کبافق” با تعدیل مثبت آمد

“کبافق” با تعدیل مثبت آمد
شرکت معادن بافق در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 579 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 168درصد افزایش داشت.

“کبافق” با تعدیل مثبت آمد

شرکت معادن بافق در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 579 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 168درصد افزایش داشت.
“کبافق” با تعدیل مثبت آمد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author