“خوساز” زیان را افزایش داد

“خوساز” زیان را افزایش داد
شرکت محورسازان ایران خودرو در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 202 ریال زیان شناسایی کرد.

“خوساز” زیان را افزایش داد

شرکت محورسازان ایران خودرو در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 202 ریال زیان شناسایی کرد.
“خوساز” زیان را افزایش داد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author