گزارش تولید و فروش “غچین”

گزارش تولید و فروش “غچین”
شرکت کشت و صنعت چین چین در شهریور ماه 2 میلیون و 545 هزار و 740 قوطی انواع محصول را تولید کرد. بیشترین تولید این شرکت در یک ماه شهریور انواع رب بسته بندی شده بوده است.

گزارش تولید و فروش “غچین”

شرکت کشت و صنعت چین چین در شهریور ماه 2 میلیون و 545 هزار و 740 قوطی انواع محصول را تولید کرد. بیشترین تولید این شرکت در یک ماه شهریور انواع رب بسته بندی شده بوده است.
گزارش تولید و فروش “غچین”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author