عملکرد یکساله گذشته “مداران”

عملکرد یکساله گذشته “مداران”
شرکت داده پردازی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ 308 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال 94، معادل 50 درصد افزایش نشان می‌دهد.

عملکرد یکساله گذشته “مداران”

شرکت داده پردازی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ 308 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال 94، معادل 50 درصد افزایش نشان می‌دهد.
عملکرد یکساله گذشته “مداران”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author