دعوت به مجمع سهامداران “خکاوه”

دعوت به مجمع سهامداران “خکاوه”
شرکت سایپا دیزل با انتشار اطلاعیه ای سهامداران خود را به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه دعوت کرد.

دعوت به مجمع سهامداران “خکاوه”

شرکت سایپا دیزل با انتشار اطلاعیه ای سهامداران خود را به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه دعوت کرد.
دعوت به مجمع سهامداران “خکاوه”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author