“خاور” به تابلوی معاملات بازگشت

“خاور” به تابلوی معاملات بازگشت
“خاور” بودجه سال مالی 95 خود را با برآورد زیان 779 ریالی ارائه کرده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود هفت درصد کاهش داشته است.

“خاور” به تابلوی معاملات بازگشت

“خاور” بودجه سال مالی 95 خود را با برآورد زیان 779 ریالی ارائه کرده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود هفت درصد کاهش داشته است.
“خاور” به تابلوی معاملات بازگشت

خرید بک لینک label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author