“شبندر” در اندیشه شاه بندر شدن !

از این نماد با توجه به اخبار پیرامون سهم و وضعیت تکنیکی مناسب، انتظار داریم در میان مدت شاهد رشد تا سطح 8000 ریال باشیم و تا زمانی که قیمت در زیر حمایت 3500 ریال تثبیت نشود، این انتظار معتبر خواهد بود.

اتومبیل

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author