درخواست سهامداران “آکنتور” از مسئولین/ مقصر اصلی حاشیه های کنتورسازی کیست؟

درخواست سهامداران “آکنتور” از مسئولین/ مقصر اصلی حاشیه های کنتورسازی کیست؟
سهام شرکت کنتورسازی ایران 13 شهریور ماه سال جاری توسط نهاد ناظر به دلیل ابهاماتی که در اطلاعات ارائه شده داشت، متوقف شد و تاکنون نیز نه شفاف سازی در این رابطه صورت گرفته و نه نماد معاملاتی آن به تابلوی معاملات بازگشته است.

درخواست سهامداران “آکنتور” از مسئولین/ مقصر اصلی حاشیه های کنتورسازی کیست؟

سهام شرکت کنتورسازی ایران 13 شهریور ماه سال جاری توسط نهاد ناظر به دلیل ابهاماتی که در اطلاعات ارائه شده داشت، متوقف شد و تاکنون نیز نه شفاف سازی در این رابطه صورت گرفته و نه نماد معاملاتی آن به تابلوی معاملات بازگشته است.
درخواست سهامداران “آکنتور” از مسئولین/ مقصر اصلی حاشیه های کنتورسازی کیست؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author