تسمه ورق برنجی در صدر تولیدات “فباهنر”

تسمه ورق برنجی در صدر تولیدات “فباهنر”
مس شهید باهنر در نیمه اول سال 14 هزار و 145 تن انواع کالا تولید کرده است. همچنین این شرکت در 6 ماه سال جاری 2هزار و 555میلیارد و 724 میلیون ریال کالا به فروش رسانده است.

تسمه ورق برنجی در صدر تولیدات “فباهنر”

مس شهید باهنر در نیمه اول سال 14 هزار و 145 تن انواع کالا تولید کرده است. همچنین این شرکت در 6 ماه سال جاری 2هزار و 555میلیارد و 724 میلیون ریال کالا به فروش رسانده است.
تسمه ورق برنجی در صدر تولیدات “فباهنر”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author