شفاف سازی “دتولید” درباره نوسان قیمت سهام

شفاف سازی “دتولید” درباره نوسان قیمت سهام
“دتولید” اعلام کرده است از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.

شفاف سازی “دتولید” درباره نوسان قیمت سهام

“دتولید” اعلام کرده است از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.
شفاف سازی “دتولید” درباره نوسان قیمت سهام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author