اختصاص 150 ریال سود به ازای هر سهم “اعتلا” طی 9 ماه

اختصاص 150 ریال سود به ازای هر سهم “اعتلا” طی 9 ماه
سرمایه گذاری اعتلاء البرز در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 150 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 64 درصد کاهش داشت.

اختصاص 150 ریال سود به ازای هر سهم “اعتلا” طی 9 ماه

سرمایه گذاری اعتلاء البرز در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 150 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 64 درصد کاهش داشت.
اختصاص 150 ریال سود به ازای هر سهم “اعتلا” طی 9 ماه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author