“آشنایی با تامین مالی از طریق بازار سرمایه ویژه شرکت های سیمانی”

در این همایش که در پی عرضه موفق اوراق سلف سیمان سپاهان در بورس کالا و فروش یک ثانیه ای این اوراق و به منظور آشنایی هرچه بیشتر شرکت های سیمانی با امکان تامین مالی از طریق دو بازار اوراق بهادار و بورس کالا برگزار خواهد شد.

cars

اتوموبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author