سرمایه گذاری ۶ میلیارد یورویی ” هلدینگ خلیج فارس” برای ۸ طرح پتروشیمی

سرمایه گذاری ۶ میلیارد یورویی ” هلدینگ خلیج فارس” برای ۸ طرح پتروشیمی
عادل نژاد سلیم گفت: 8 طرح پتروشیمی با اعتباری بیش از 6 میلیارد یورو تسهیلات ارزی توسط هلدینگ خلیج فارس در مناطق مختلف در حال ساخت است.از این میزان اعتبار، 2 میلیارد یورو از تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین شده است.

سرمایه گذاری ۶ میلیارد یورویی ” هلدینگ خلیج فارس” برای ۸ طرح پتروشیمی

عادل نژاد سلیم گفت: 8 طرح پتروشیمی با اعتباری بیش از 6 میلیارد یورو تسهیلات ارزی توسط هلدینگ خلیج فارس در مناطق مختلف در حال ساخت است.از این میزان اعتبار، 2 میلیارد یورو از تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین شده است.
سرمایه گذاری ۶ میلیارد یورویی ” هلدینگ خلیج فارس” برای ۸ طرح پتروشیمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author