نگاهی بر عملکرد 12 ماهه “وصندوق”

نگاهی بر عملکرد 12 ماهه “وصندوق”
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 را با سرمایه ثبت شده 14 هزار و 400 میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده 12 هزار و 600 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

نگاهی بر عملکرد 12 ماهه “وصندوق”

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 را با سرمایه ثبت شده 14 هزار و 400 میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده 12 هزار و 600 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
نگاهی بر عملکرد 12 ماهه “وصندوق”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author