افزایش 117 میلیارد و 167 میلیون ریالی ارزش بازار “ثمسکن”

افزایش 117 میلیارد و 167 میلیون ریالی ارزش بازار “ثمسکن”
ارزش بازار شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94، معادل 177 میلیارد و 167 میلیون ریال افزایش یافت.

افزایش 117 میلیارد و 167 میلیون ریالی ارزش بازار “ثمسکن”

ارزش بازار شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94، معادل 177 میلیارد و 167 میلیون ریال افزایش یافت.
افزایش 117 میلیارد و 167 میلیون ریالی ارزش بازار “ثمسکن”

اخبار دنیای دیجیتال

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author