نگاهی بر صورت وضعیت پرتفوی “دسبحا” در دی ماه

ارزش بازار شرکت گروه دارویی سبحان در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 معادل 476 میلیارد و 630 میلیون ریال افزایش یافت.

استخدام

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author