نگاهی به صورت های مالی سه ماهه “وبیمه”

نگاهی به صورت های مالی سه ماهه “وبیمه”
سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره 3ماهه منتهی به 30 آذر 96 مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد کاهش داشت.

نگاهی به صورت های مالی سه ماهه “وبیمه”

سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره 3ماهه منتهی به 30 آذر 96 مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد کاهش داشت.
نگاهی به صورت های مالی سه ماهه “وبیمه”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author